Algemene Voorwaarden

 

 

 

Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief verzendkosten, en er komt geen BTW meer bij. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de mail gecommuniceerd. KoolMade is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door ‘KoolMade’ zo spoedig mogelijk worden aangepast.                           

 

Garantie
De producten van KoolMade zijn van uitstekende kwaliteit. Mocht je ondanks dat niet tevreden zijn over de kwaliteit, neem dan contact op met KoolMade, dan lossen we het probleem zo snel mogelijk op.

 

Verzending
De goederen worden verstuurd op risico van de opdrachtgever. De aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van
KoolMade tegenover de koper kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde en is te allen tijde beperkt tot € 500,00 per voorval. KoolMade aansprakelijk voor transport- of opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed. KoolMade is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolgschade van de koper. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij KoolMade.

 

Overmacht
KoolMade is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij KoolMade en transportstagnatie. In geval van overmacht is KoolMade er gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft KoolMade het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade, waaronder winstderving van tenminste 50 % van de orderwaarde.

 

Privacy
Als je een bestelling plaatst, hebben wij je naam, emailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. KoolMade geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant.

 

Retourneren
Je hebt het recht om een product  binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren. Het door jouw reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen terug geboekt worden. Voor het retour zenden geldt het volgende:

  • Meldt de retourzending vooraf aan bij info@koolmade.nl, wacht op mail van KoolMade met retourformulier.
  • Stuur het artikel inclusief ingevuld formulier in de originele verpakking en graag met zorg, voldoende gefrankeerd naar opgekregen adres.
  • Retourzendingen die niet zorgvuldig zijn verpakt / beschadigd kunnen wij helaas niet crediteren.
  • Na goedkeuring van je retourzending storten wij binnen 14 dagen het bedrag terug.

Let op dat het retour sturen van producten geheel voor eigen risico zijn.
Kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.

 

Disclaimer/Copyright
KoolMade behoudt zich de rechten voor van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten.  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze wegpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van KoolMade.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren